Suomen Showpainiliitto ry

Suomen Showpainiliitto ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka pyörittää suomalaista FCF Wrestling -showpainituotetta. Yhdistys keskittyy suomalaisen showpainin kasvattamiseen, esiintyjien kouluttamiseen sekä livetapahtumien järjestämiseen.


 • Yhdistyksen yhteystiedot
  Nimi: Suomen Showpainiliitto ry
  Y-tunnus: 2708937-5
  Sähköpostiosoite: [email protected]
  Puhelinnumero: +358 045 78311040

 • Yhdistyksen säännöt
  1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Suomen Showpainiliitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

  2§ Tarkoitus ja toiminta
  Yhdistyksen tarkoituksen on edistää suomalaista showpainikulttuuria, kasvattaa showpainin harrastajamäärää sekä lajin tietoisuutta Suomessa sekä ylläpitää showpainikulttuurin tukirakenteita ja varmistaa sen jatkuvuus Suomessa.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
  – järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
  – toimeenpanee näytöksiä, kursseja ja juhlia
  – hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön
  – ylläpitää omia verkkosivujaan ja sosiaalisen median kanaviaan
  – järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen
  – osallistuu jäsentensä välittömiin näytöskustannuksiin

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä tehdä pienimuotoista talkootyötä.

  3§ Jäsenet
  Yhdistyksen jäsentyypit ovat kannattajajäsen, toimijajäsen, esiintyjäjäsen, painijajäsen sekä kunniajäsen.

  Kannattajajäsen
  Kannattajajäseneksi voi päästä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut ja hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö ( esim. yritykset, yhdistykset ) tai rekisteröity säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan.

  Toimijajäsen
  Toimijajäseneksi voi päästä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut ja hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä on halukas toimimaan avustavassa roolissa yhdistyksen järjestämässä toiminnassa.

  Esiintyjäjäsen
  Esiintyjäjäseneksi voi päästä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut ja hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä on halukas toimimaan esiintyvässä roolissa yhdistyksen järjestämässä toiminnassa (pl. painijan roolissa).

  Painijajäsen
  Painijajäseneksi voi päästä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut ja hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä on halukas toimimaan painijan roolissa yhdistyksen järjestämässä toiminnassa.

  Kunniajäsen
  Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa nimetä henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

  Uudet jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

  4§ Jäsenen oikeudet
  Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella toimijajäsenellä, esiintyjäjäsenellä, painijajäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo-oikeus­, mutta ei puhe- eikä äänioikeutta.

  5§ Jäsenen velvollisuudet
  Toimijajäsen, esiintyjäjäsen sekä painijajäsen ovat velvollisia maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole liittymis – tai jäsenmaksuvelvollisuutta, paitsi toimiessaan esiintyjä- tai painijajäsenenä.

  6§ Jäsenen eroaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

  7§ Jäsenen erottaminen
  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen:
  – on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
  – on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
  – on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
  – ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

  8§ Hallitus
  Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdesta neljään varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan yksi varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.

  9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin.

  10§ Tilikausi
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

  11§ Toiminnantarkastus/tilintarkastus
  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
  toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

  12§ Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi­-toukokuussa.
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo­ ja menoarvio
  8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis­ ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis­ ja kannattajajäsenmaksun suuruus
  9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
  10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
  11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  13§ Päätöksentekojärjestys
  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  14§ Ylimääräinen kokous
  Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
  Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  15§ Kokouskutsutapa
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen harjoitus­ tai toimitilan ilmoitustaululla, sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivuilla.

  16§ Sääntöjen muuttaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

  17§ Yhdistyksen purkaminen
  Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
  Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 • Yhdistyksen yhdenvertaisuus


  Suomen Showpainiliitto ry haluaa olla etulinjassa varmistamassa, että niin yhdistyksen sisällä kuin yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa ketään ei syrjitä. Homofoobisella, rasistisella tai seksistisellä toiminnalla ei siis ole mitään asiaa yhdistyksen toiminnassa.

  Koska haluamme varmistaa, että kaikilla yhdistystoiminnassa mukanaolleilla, sekä faneilla, olisi vielä mukavampaa, yhdistys on luonut yhdenvertaisuussuunnitelman, jota noudatetaan kaikissa yhdistyksen toiminnassa.

  Lähtökohta ja tavoitteet

  Showpaini länsimaissa on historiallisesti suosinut pääosin valkoihoisia heteromiehiä. Edistystä on jo kuitenkin tapahtunut ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden tavoitteleminen on Suomen Showpainiliitto ry:n toiminnan edun mukaista. Yhdistyksen tarkoitus on tehdä showpainista kaikille tasa-arvoisesti lähestyttävää viihdettä sekä harrastus- ja yhdistystoimintaa.

  Yhdenvertaisuussuunnitelma tukee yhdistyksen säännönmukaista tarkoitusta laajentaa showpainiharrastusta sekä -toimintaa Suomessa. Monimuotoisuus edistää mahdollisimman monen ihmisryhmän yhdistystoimintamahdollisuuksia.

  Yleisenä tavoitteena on tarjota jäsenilleen turvallinen työympäristö sekä avoin, tasa-arvoinen ja motivoiva yhdistysilmapiiri, joiden puitteissa jäsenet ja tukijat voivat toimia joustavasti ja hyvässä yhteistyössä. Tavoitteena on myös luoda tasa-arvo kaikkien erilaisten yhdistystoimijoiden välille.

  Keskeiset määritelmät

  Yhdenvertaisuus tarkoittaa meille sitä, että jokaisella on tasapuolisesti ja turvallisesti mahdollisuus ilman syrjintää tai häirintää osallistua yhdistyksen toimintaan niin seuraajana kuin yhdistystoimijana.

  Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jotain henkilöä/ryhmää kohdellaan eriarvoisesti verrattuna johonkin toiseen henkilöön/ryhmään. Jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden tai oikeudenmukaisen palkitsemisen näkökulmasta, ei kyseessä ole syrjintää, vaikka se asettaisi henkilön/ryhmän eriarvoiseen asemaan toisiin nähden. Tavoitteen saavuttamiseksi käytettyjen keinojen on oltava asianmukaisia ja tarpeellisia.

  Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuva häirintä taas tarkoittaa vastaavaa henkilön sukupuoleen liittyvää käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista.

  Syrjintää ei meidän mielestämme ole informoidusti tehdyt, taiteelliset tulkinnat. Showpainissa voidaan myös käsitellä vaikeita ja arkaluontoisia aiheita, jos se ei ole eksploitaatiota ja tehty kaikkien osallistujien yhteisymmärryksessä.
  Yhdenvertaisuuden edellytykset ja niihin liittyvät riskit

  Seuraavilla osa-alueilla yhdenvertaisuus toteutuu käytännössä:

  Ikä:
  Arvostamme kaiken ikäisiä ihmisiä sekä heidän tuomaansa panostaan yhdistystoimintaan. Luomme kaikille eri-ikäisille ihmisille tasa-arvoisen ja suotuisan ilmapiirin yhdistyksessämme.

  Sukupuoli:
  Pyrimme tilanteeseen, jossa läpi yhdistyksen toteutuisi monipuolinen ja tasa-arvoinen sukupuolten edustus.

  Sukupuolen moninaisuus & seksuaalinen suuntautuminen:
  Kunnioitamme yhdistyksen jäsenten ja toiminnan tukijoiden oikeutta määritellä itse, tai jättää määrittelemättä, sukupuolensa. Tämän lisäksi jokaisella on oikeus kertoa tai olla kertomatta ihmissuhteistaan ja seksuaalisesta suuntautumisestaan. Ylläpidämme nollatoleranssia kaikkeen sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän suhteen sekä kohtelemme kaikkia yhdistyksen jäseniä sekä tukihenkilöitä yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti heidän sukupuolestaan tai sukupuolen ilmaisusta riippumatta.

  Uskonto, vakaumus ja mielipide:
  Kunnioitamme kaikkia erilaisia elämäntapoja ja -arvoja. Ylläpidämme avointa ilmapiiriä erilaisia vakaumuksia kohtaan sekä suhtaudumme erilaisiin vakaumuksiin yhdenvertaisesti.

  Etninen tai kansallinen tausta, kansalaisuus tai kieli:
  Kaikki toiminnassa mukana olevat ovat samanarvoisia etnisestä taustastaan, kansalaisuudestaan tai kielestään riippumatta. Emme salli rasismia tai etnistä syrjintää missään muodossa ja syrjintätapauksiin puututaan välittömästi. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon muutkin, kuin suomenkieliset yhdistyksen jäsenet ja tukihenkilöt.

  Vammaisuus ja terveydentila:
  Emme salli syrjintää vamman tai terveydentilan perusteella. Toimintaan osallistuvilla ihmisillä on oikeus kertoa tai olla kertomatta omasta terveydentilastaan tai vammastaan, mikäli tämä ei vaaranna toisten hyvinvointia ja terveyttä.

  Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulmat yhdistystoiminnassa

  Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on osana seuraavissa yhdistystoiminnan osa-alueissa:
  – Yhdistys jakaa vastuuta lähtökohtaisesti kaikille sitä haluaville yhdistystoimijoille tasapuolisesti
  – Yhdistyksessä johtotehtävissä olevat henkilöt pyrkivät johtamaan omia vastuualueitaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
  – Käsikirjoituksellisissa päätöksissä pyritään ottamaan huomioon yhdenvertaisesti kaikki esiintyvät yhdistystoimijat
  – Eri työtehtävissä toimivia yhdistystoimijoita kohdellaan tasavertaisesti
  – Rekrytoinnissa ja markkinoinnissa pyritään lisäämään ja tuomaan esille yhdistyksen monimuotoisuutta

  Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien ongelmien ratkaiseminen

  Jokainen yhdistyksen jäsen kantaa yhtäläisen vastuun yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisesta. Ongelmatilanteiden sattuessa, konfliktit pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan asianomaisten kesken.

  Mikäli asianomaiset eivät kykene ratkaisemaan ongelmatilanteita, ne eskaloidaan luottamushenkilölle tai -henkilöille. Luottamushenkilö ei voi olla yhdistyksen hallituksen jäsen. Luottamushenkilö pyrkii ratkaisemaan ongelmat ensin itse asianomaisten kanssa, ja tarvittaessa kääntyy hallituksen puoleen varoitusten tai muiden jatkotoimenpiteiden voimaansaattamiseksi.

  Yhdistys pyrkii luomaan jäsenilleen ja tukijoilleen ilmapiirin, jossa kaikilla on mahdollisimman matala kynnys tuoda ongelmatilanteet esille. Niihin puututaan kaikkia osapuolia kunnioittavalla tavalla.

 • Yhdistyksen missio, arvot, visio ja strategia

  Missio

  Kasvatamme showpainista Suomessa varteenotettavan kulttuurilajin ja mahdollistamme monipuolisen showpainitoiminnan ja -harrastuksen järjestämällä yleisötapahtumia, koulutusta sekä levittämällä lajin tietoisuutta.


  Arvot

  Yhdenvertaisuus
  Pyrimme aina kohti ihmisistä itsestään riippumattomien piirteiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa (yhdenvertaisuusohjeet).

  Rehellisyys
  Toimintamme on rehellistä, lahjomatonta, vastuullista sekä läpinäkyvää.

  Laatu
  Mittaamme ja saavutamme laatua showpainin ja yhdistystoiminnan kaikilla osa-alueilla.

  Kunnioitus
  Kohtelemme yleisöä, yhteisöä sekä kanssatoimijoita arvokkaasti. Ehkäisemme kiusaamista sekä noudatamme turvallisemman tilan periaatteita.

  Kehitys
  Kehitämme toimintaa ja showpainia modernein ottein. Omaksumme muutokset ketterästi ja myötävaikutamme uusilla ideoilla ja rohkeudella toteuttaa ne.

  Pitkäjänteisyys
  Pidämme toiminnan jatkuvuuden takaamista kaiken yhdistystoiminnan lähtökohtana ja vaalimme yhdistyksen ja kotimaisen showpainin historiaa osana kulttuuriperimää.


  Visio

  Showpaini on merkittävä kulttuurin muoto Suomessa. Yhdistys on tunnettu lajin edelläkävijä, sen tasa-arvon edistäjä ja sanansaattaja niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.